Tlf: 69 83 84 00 post@sorbyutleie.no Åpningstider: man-fre 0700-1600

Leievilkår

1. LEIEVILKÅRENES ANVENDELSESOMRÅDE

Disse vilkårene gjelder i alle avtaleforhold mellom Sørby utleie AS og leietakere av Sørby utleie AS sitt utleiemateriell. For at avvikende vilkår skal være gyldige, skal de være nedtegnet skriftlig og vedlegges disse vilkårene. Oppdaterte vilkår er til enhver tid tilgjengelig på vår nettside. www.sorbyutleie.no og anses akseptert av leietakeren hvis leieobjektet tas i bruk av leietakeren uten innsigelser til utleier.

2. BEREGNINGER AV LEIEPERIODEN

Leieperioden løper fra avtalt tidspunkt, når og med den dag det utleide utstyr er levert eller stilt til disposisjon fra utleier. Leieperioden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depotet, eller blir avmeldt til utleier. Forhåndsavmeling kan ikke avtales ved bestilling. Retur eller avmelding må utføres før kl. 08.00 dersom man ikke skal belastes for inneværende dag. Avmelding kan ikke dateres tilbake i tid. Leieperioden beregnes for virkedager på maskiner, dersom utstyret brukes utenom virkedager blir dette registrert via GPS og tilleggsfakturert. Utstyr som strøm, brakker, varme, stillas og tilsvarende utstyr faktureres 7 dager pr. uke uavhengig av bruk. Driftsstans forårsaket av normal slitasje, som utgjør mer enn 10 % av brutto leietid, skal ikke belastes leietaker. Leieperioden løper ved driftsstans forårsaket av leietagers feil bruk inntil feilen er rettet. Prisene er fastsatt etter normal arbeidsdag på 8 timer. Bruk utover 8 timer pr dag eller i helger faktureres uavhengig av avtalt månedsleie. Nødvendig vedlikehold som sakkyndig kontroll, service og reparasjoner kan utføres av utleier i leieperioden.

3. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret overføres til leietakeren fra tidspunktet utstyret forlater utleiers depot til det er returnert til utleiers depot. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren meromkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er driftsklart og vedlikeholdt. Utstyr som er bestilt, må hentes til avtalt tid. Utleier vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentetidspunkt, inntil leieforholdet er avsluttet som følge av avtale, heving eller oppsigelse av avtalen, eller annet rettsgrunnlag. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, er det leietaker ansvar å straks underrette utleieren, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje, vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av utleieren for leietakers regning. Klargjøring/ returkontroll utføres etter endt leie og belastes leietager.

4. FRIST FOR REKLAMASJONER

Leietager skal ved utlevering undersøke om utstyret er i kontraktsmessig stand. eventuelle mangler må meldes utleier i løpet av utleveringsdagen, dersom det kreves en reklamasjon. Reklamasjon på faktura må sendes skriftlig innen 7 dager etter mottatt faktura.

5. HVA LEIEAVTALEN INKLUDERER

Inkludert i leien er følgende ytelser fra Sørby utleie AS: Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer. Forebyggende vedlikehold og

sikkerhetsinspeksjoner. Reparasjoner som følge av normal slitasje. Leietakeren dekker separat: Utgifter til drivstoff og eventuelt etterfylling av motorolje, frostvæske etc.

Reparasjoner i forbindelse med punktering. Transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted. Renhold av utstyr før tilbakelevering og i forbindelse med forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold. Utbedring av aktuelle skader. Forsikring (evt. se pkt 6).

6. ANSVAR, FORSIKRING OG SKADER

Leietakeren er ansvarlig for alle skader og tap knyttet til bruken av, eller skader forårsaket av utstyret. Leietager har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre leietaker eller tredjemann. Skader eller tap som følge av tyveri/innbrudd som ikke dekkes på utleiers kaskoforsikring, er likeledes leietakers ansvar. Leietaker er også økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapets krav til sikring.

Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måte:

Forsikring svarer for brann (inkl. eksplosjon og lynnedslag). Kaskoskade som plutselig og uforutsett rammer utstyret som ved levering til leietaker var fullt driftsklar. Utstyret er dekket under bruk, forflytninger og under hvil på anleggs- eller arbeidsplass.

Utleiers forsikring dekker ikke:

Leietagers egentransport av leieobjektet. Skade forvoldt ved grov uaktsomhet. Skade som skyldes bruk i strid med utleiers forskrifter/ brukerveiledning. Skade som skyldes manglede ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc. Skader som følge av lekkasjer på tredjeparts eller leietagers eiendel.

Tiltak for å forhindre tyveri/innbrudd er leietakers ansvar. Leietaker er økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapenes krav til innbruddsikring, ref B2, krav som gjelder for byggeplass.

Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått, plikter leietakeren, hvis mulig, å medvirke til at skaden begrenses. Vederlag for forsikring belastes leietaker med 5 % av brutto leiepris.

Egenandel kr 15.000,- ved skade, belastes leietaker.

7. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Utstyret skal brukes innenfor Norges grenser. Utstyret skal kun brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som det er beregnet for. Leietakeren plikter å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. Utstyret må for eksempel ikke brukes til sandblåsing, i saltvann eller i andre korrosive miljøer. Leietakeren plikter også å tilse/sørge for at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og dermed har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for fare eller skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedrørende utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasiteter må ikke overskrides. Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. For bruk som arbeider som utsetter spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Pris for beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødvendig driftsstans/reparasjoner eller at farlige sitasjoner skal oppstår som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom ikke utstyret fungerer som det skal, skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig, blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret på noen måte. Utleieren har til en hver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

8. FREMLEIE

Leietakeren kan ikke fremleie, uten samtykke fra utleier eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) over utstyret.

9. BETALINGSBETINGELSER

Oppfølging av alle våre fakturaer er overlatt til Finexa. Ved for sen betaling påløper 2% forsinkelsesrente pr mnd mot næringsdrivende og lovregulert forsinkelsesrente mot private, samt purreomkostninger. Forhåndsavtale leieperioder på 14 dager eller mer, faktureres halvmånedlig. Eventuelle innsigelser til mottatt faktura skal meldes så raskt som mulig til utleier. Hvis innsigelser ikke er fremsatt innen 10 virkedager etter at fakturaen er mottatt, anses fakturaen som akseptert av leietaker.

10. OPPSIGELSE, HEVING

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren inneværende ukedag før kl. 0800. Uteieforholdet med forhåndsavtalt utleietid/pris, løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet tilstrekkelig aktsomhet, kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Utleier forbeholder seg retten til å politianmelde utstyr som stjålet dersom det

ikke blir returnert. Leietaker kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

11. ANSVARSBEGRENSNING

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakers behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- forsinkelseskostnader eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, bruken av utstyret eller tredjemann. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret. Leietaker bekrefter også å ha mottatt brukermanual for utstyret, og i de tilfeller leieren ikke kan lese norsk, er det til enhver tid arbeidsgivers (leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

12. TVISTER

Ved eventuell tvist om fakturabeløp kan ikke leietaker holde tilbake mer enn den delen av beløpet som er omtvistet. Leietakeren vedtar som verneting for eventuelle tvister

under avtalen den kommunen hvor utstyret er utleid fra.